Kategoria «Notariusz»

Licencja

Licencja jest umową, na mocy której właściciel (licencjodawca) patentów (praw do wynalazków, najczęściej technicznych), wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych upoważnia inną osobę (licencjobiorcę) do korzystania ze swoich praw w określonym w umowie czasie, zgodnie z wyznaczonymi w niej warunkami i ograniczeniami, w zamian za ustalone świadczenie (np. pieniężne). Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, …