Licencja

Licencja jest umową, na mocy której właściciel (licencjodawca) patentów (praw do wynalazków, najczęściej technicznych), wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych upoważnia inną osobę (licencjobiorcę) do korzystania ze swoich praw w określonym w umowie czasie, zgodnie z wyznaczonymi w niej warunkami i ograniczeniami, w zamian za ustalone świadczenie (np. pieniężne).

Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, licencjobiorca może korzystać z udostępnionych mu uprawnień w takim zakresie jak licencjodawca - który niezależnie od powyższego może udzielać dalszych licencji i wciąż bez ograniczeń korzystać ze swoich praw. Udzielenie licencji dotyczy najczęściej patentów, praw autorskich, znaków towarowych, handlowych czy tzw. sekretów produkcji, oraz związanych z nimi niezbędnych usług i pomocy technicznej.