Użytek prywatny

Rozgraniczony też został dozwolony użytek w zakresie prywatnym (powyżej) oraz inne okoliczności takiego użytku, obejmujące m.in.:

• bezpłatne rozpowszechnianie (sieciami antenowymi i kablowymi) ogólnie dostępnych programów telewizyjnych i radiowych, pod warunkiem że sygnał odbierany jest przez maksymalnie 50 gospodarstw domowych;

• kopiowanie i nieodpłatne korzystanie z fragmentów utworów w celach dydaktycznych (np. kopia rozdziału podręcznika rozdana uczniom w klasie);

• bezpłatne udostępnianie i wypożyczanie (w granicach zadań statutowych) przez biblioteki, szkoły i archiwa posiadanych w zasobach dzieł.

Prawo cytatu

Możliwość bezpłatnego wykorzystania we własnym utworze fragmentów rozpowszechnionych dzieł bez zgody ich autorów. Prawo cytatu jest w Polsce regulowane ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach dozwolonego użytku. Cytat, aby za taki został uznany, musi być: rozpoznawalny - czyli odpowiednio wyróżniony od reszty utworu; wyraźnie oznaczony w zakresie autorstwa i źródła (w dodatku każdorazowo, gdy pojawia się w tworzonym dziele); uzasadniony celem - jego zastosowanie powinno wyjaśniać, pomagać analizować, uzupełniać i wzbogacać tworzone dzieło (spełniając funkcję pomocniczą), ale zarazem nie tworzyć jego głównej konstrukcji.