Zależne prawa autorskie

Ważnym zagadnieniem ujętym w ustawie o prawie autorskim są tzw. prawa zależne, których przykładem może być prawo do opracowania (przerabiania) cudzego utworu. Pod pojęciem opracowania rozumie się tutaj zwłaszcza tłumaczenie, przeróbkę czy adaptację (oczywiście o twórczym, indywidualnym charakterze) przeprowadzoną bez uszczerbku dla praw autorskich do dzieła oryginalnego.

Przy czym wykonanie opracowania nie wymaga zgody autora, ale już rozporządzanie (np. publikacja) opracowaniem jest prawem autora oryginalnego utworu, o ile autorskie prawa majątkowe do niego nie wygasły. Należy wiedzieć, iż samo nabycie praw do dzieła nie oznacza automatycznego zezwolenia na dokonywanie jego przeróbek i opracowań. Ponieważ art. 46 ustawy o prawie autorskim głosi, że twórca zachowuje całkowite prawa zależne do wykonywania utworu - chyba że umowa stanowi w tym względzie inaczej, w związku z tym w umowie o przeniesienie praw autorskich musi znależć się zapis o prawach zależnych i o możliwości wykonywania opracowań utworu przez nabywcę praw autorskich.

Przepisy nie konkretyzują formy czy treści zezwolenia dotyczącego praw zależnych. Kwestie te pozostawiono do rozstrzygnięcia stronom umowy, którą można zawierać w sposób dowolny - odnosi się to również do czasu obowiązywania umowy i wysokości gratyfikacji (lub jej braku) za udzielenie zezwolenia.